Reactie R.A.F.C. op uitlatingen Wauters
(23/02/2017)(Bron: Persbericht R.A.F.C.)
Naar aanleiding van recente berichtgeving in de pers van de heer Wauters is Royal Antwerp FC verplicht te reageren op enkele manifeste onjuistheden.

Ten eerste: De houding en verklaringen van de heer Eddy Wauters zijn onjuist en strekken er enkel toe de club schade toe te brengen.
Ter illustratie:
– In 2015 ondertekende de heer Eddy Wauters (net zoals bijna alle voormalige schuldeisers van de club) een uitdrukkelijke en schriftelijke schuldregeling waarin hij zich akkoord verklaarde dat de club aan hem een totale som van 2,6 miljoen euro verschuldigd was.
– De heer Wauters betwistte evenwel kort daarop op flagrante wijze het bestaan zelf van deze schuldregeling en bleef alles ondernemen om alsnog meer geld uit de club weg te halen. Zo weigerde hij daarna – in manifeste tegenstrijd met de schuldregelingsovereenkomst – de arbitrageprocedure stop te zetten tegen de club waarin hij vooralsnog meer dan 5 miljoen euro eiste van de club. Dit tart elke verbeelding vermits de heer Eddy Wauters de club zelf achterliet in een zeer slechte staat, met een verouderd stadion en meer dan 20 miljoen euro schulden. Enige verantwoordelijkheid nemen voor dit mismanagement is echter niet aan hem besteed.
Telkens het de club voor de wind gaat, tracht de heer Eddy Wauters de club te destabiliseren – liefst nog tijdens de licentieperiode – puur en alleen om de club te schaden en in diskrediet te brengen. Dit is zijn geliefde spelletje.
– De heer Wauters legde thans andermaal overal ten velde beslagen op werkingsmiddelen van de club niettegenstaande afdoende middelen reeds geruime tijd geblokkeerd zijn tot zekerheid van zijn vordering. Het totaal aan beslagen en geblokkeerde sommen overstijgt thans voor meer dan een miljoen euro het bedrag dat de arbitragecommissie in eerste instantie aan de heer Wauters toekende in flagrante miskenning van de overeengekomen schuldregeling. Dit nogmaals puur en alleen om de club te schaden.
– In 2016 vorderde de heer Wauters zelfs formeel bij de KBVB de schrapping van Stamnummer 1. Dit niettegenstaande hij op de hoogte was van het feit dat de club bereid was het gevorderde geld op een geblokkeerde rekening te zetten. We kunnen niet voldoende benadrukken hoe zwaarwichtig deze rechtstreekse aanval doorweegt op de hele Antwerpcommunity, die het Stamnummer 1 terecht als heilig beschouwt. Het verzoek van de heer Eddy Wauters werd aansluitend door de KBVB als vervallen verklaard.
– Teneinde Royal Antwerp FC te bevrijden van de schadelijke maatregelen die de heer Wauters neemt tegen te club, bood zij reeds bijna twee weken geleden aan de heer Wauters aan om de nog openstaande som vermeld in de arbitrale beslissing, zonder nadelige erkenning en onder voorbehoud van alle rechten, te betalen door vrijgave van de geblokkeerde gelden (en bekwam hiervoor de toestemming van alle andere betrokken partijen).
Tot op heden weigert de heer Wauters – louter om de club te schaden – zijn medewerking hieraan te verlenen, waardoor de club niet kan overgaan tot bevrijdende betaling van de heer Wauters, en haar overige beslagen werkingsmiddelen onbeschikbaar blijven.

Ten tweede: Met het oog op de sanering en verdere ontwikkeling van de club droeg Royal Antwerp Football Club VZW haar patrimonium (inclusief Stamnummer 1) over aan Royal Antwerp Football Club NV na goedkeuring van de KBVB.
De overdracht van patrimonium vond wel degelijk plaats overeenkomstig de geldende gebruiken na uitvoerig overleg en in samenspraak met de bevoegde organen binnen de KBVB. Op 28 juni 2016 besloot de licentiecommissie uitdrukkelijk dat “de voorgenomen overdracht conform is aan het bondsreglement en de voorwaarden respecteert zoals aangegeven in artikel 2016”. Deze beslissing werd expliciet en integraal door de KBVB in Sportleven van 6 juni 2016 gepubliceerd.
De licentiecommissie verzocht bij haar goedkeuring uitdrukkelijk bewijs te leveren dat alle passiva van de VZW door de NV hierbij worden overgenomen. Naast de uitdrukkelijke bevestiging van zowel de NV als de VZW, leverde de club hiervan vervolgens nogmaals het uitdrukkelijk bewijs door voorlegging van de goedgekeurde jaarrekening per 30 juni 2016 van zowel de VZW als de NV.
Royal Antwerp FC onderneemt alvast alle maatregelen om de heer Eddy Wauters’ onjuiste berichtgeving te counteren. De club herbevestigt over alle middelen te beschikken om aan haar verbintenissen te voldoen en heeft de nodige stavingstukken daartoe reeds voorgelegd aan de KBVB. Ten overvloede wordt hier nogmaals bevestigd dat het behalen van de licentie ook dit jaar geen probleem zal zijn.
 
  
HOME